4 lipca 2023 został ogłoszony nabór na dotacje na ROBOTYZACJĘ I AUTOMATYZACJĘ w ramach programu Polska Wschodnia 2021-2027. Pula na dotacje wyniesie 100 mln PLN, a wnioski będzie można składać OD 2 SIERPNIA do 25 PAŹDZIERNIKA 2023 r.  Maksymalna dotacja wynosi 3 mln
 PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU
1.                  Dla kogo dotacja
O dotację starać się mogą firmy z sektora MSP (do 250 zatrudnionych) z Polski Wschodniej (Podkarpackie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie) oraz część województwa Mazowieckiego. Ze względu na specyfikę projektu preferowane są firmy produkcyjne, w mniejszym stopniu usługowe
 2.                  Na jakie wydatki można uzyskać dofinansowanie
W ramach projektu możliwe będą do sfinansowania wydatki związane z:
·         Robotyzacją
·         Automatyzacją
·         Zakupem i wdrożeniem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji/robotyzacji w firmie.
Oprogramowanie powinno bezpośrednio wspierać procesy wdrożenia automatyzacji lub robotyzacji, poprzez np. zaawansowane systemy informatyczne (narzędzia IT), technologie umożliwiające współpracę ludzi i robotów, systemy informatyczne służące optymalizacji produkcji, przeznaczone do obsługi urządzeń, sterowania tymi urządzeniami i komunikacji z nimi
 Pamiętać należy, iż ww. zakupy muszą być związane z obecnie prowadzoną działalnością i stanowić o jej transformacji w kierunku przemysłu 4.0
 Definicje:
 Robot przemysłowy to automatycznie sterowany manipulator, stacjonarny lub mobilny, który jest programowalny w trzech lub więcej osiach, przeznaczony do automatyzacji procesów przemysłowych (proces technologiczny)
-  Automatyzacja to rodzaj innowacji procesowej, w ramach której, w określonych działaniach składających się na ten proces, praca ludzka zastępowana jest technologią. Robotyzacja oznacza rodzaj automatyzacji, w którym zastosowanym typem technologii są roboty wraz z technologiami komplementarnymi mającymi wpływ za ich pracę. W przypadku wyrażeń rozróżniających automatyzację od robotyzacji (np. „automatyzacja lub robotyzacja”), automatyzację należy rozumieć zgodnie z powyższą definicją, jednak przyjmując, że technologia, o której mowa w definicji nie jest związana z użyciem robotów.
-Autonomiczny robot usługowy - maszyna posiadająca znaczący poziom autonomii, zdolna do działania w złożonym i dynamicznym środowisku mogącym wymagać interakcji z ludźmi, obiektami lub innymi urządzeniami. Do kategorii tej nie należy zaliczać robotów znajdujących zastosowanie w automatyzacji zasadniczych procesów przemysłowych. Autonomia dotyczy zakresu działania robota (np. poruszania się robotów mobilnych po zakładzie produkcyjnym) polegającej na sterowaniu określonymi funkcjami przez system komputerowy na podstawie danych pozyskanych z sensorów, bez konieczności bezpośredniej ingerencji człowieka.
 
3.                 Kwoty i poziomy dofinansowania
·                    Dofinansowanie dla firm małych: 70%
·                    Dofinansowanie dla firm średnich: 60%
·                    Maksymalna kwota dofinansowania: 3 mln PLN (żeby otrzymać maksymalną kwotę dotacji firma mała musi zainwestować +/- 4,2 mln PLN, a firma średnia 5 mln PLN)
 4.                  Model realizacji dofinansowania
Wniosek o dofinansowanie opiera się na przeprowadzonym audycie technologicznym, w ramach którego przeanalizowano procesy produkcyjne, usługowe lub biznesowe, które funkcjonują w przedsiębiorstwie i mogą podlegać automatyzacji lub robotyzacji. Na podstawie wyników ww. audytu technologicznego przygotowana zostaje tzw. mapa drogowa transformacji przedsiębiorstwa wnioskodawcy w kierunku Przemysłu 4.0. Mapa drogowa jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku.
 Kolejność działań:
a)                  Przeprowadzenie audytu technologicznego w zakresie wdrożenia automatyzacji lub robotyzacji Wynikiem takiego audytu jest tzw. mapa drogowa. Koszt opracowania mapy drogowej to około 20-30 tys. PLN. Jest to koszt, który na własne ryzyko ponosi Wnioskodawca – jeśli projekt nie uzyska dofinansowania to 100% tego kosztu obciąży firmę.
W przypadku uzyskania dofinansowania koszt ten będzie dofinansowany (dofinansowanie 85%)
b)                  Równolegle do audytu firma powinna sprecyzować jakie wydatki i o jakich parametrach planuje zakupić w ramach dotacji. Winna dysponować ofertami cenowymi na planowane do zakupu maszyny
c)                  Złożenie wniosku o dofinansowanie na wdrożenie zaleceń mapy drogowej. Załącznikiem do wniosku jest mapa drogowa, a cały wniosek musi być z nią spójny
d)                  Ocena wniosku - kluczowy podczas oceny wniosku jest tzw. Panel Ekspertów
Pamiętać  należy, iż:
·                    Audyt jest realizowany ze środków firmy – dopiero gdy projekt przejdzie podlega dotacji. Brak dotacji oznacza, iż audyt finansuje firma ze środków własnych.
·                    Część wdrożeniowa – gdzie dokonujemy inwestycji w środki trwałe w zakresie wdrożenia zaleceń i rekomendacji zawartych w mapie drogowej. Opracowany audyt jest kluczowy dla wdrożenia.


JAKIE PROJEKTY BĘDĄ PREFEROWANE
Dodatkowa punktacja zostanie przyznana projektom, gdzie:
a)       Wnioskodawcą jest firma produkcyjna
b)      Planowany jest zakup robota przemysłowego lub autonomicznego robota usługowego
c)       Wydatki na robotyzację czy automatyzację pozwalają na uzyskanie innowacji produktowej
d)      Robotyzacji lub automatyzacji podlegają co najmniej 2 obszary z: produkcja, magazynowanie, transport wewnętrzny, kontrola jakości, pakowanie
e)      W wyniku projektu powinniśmy przyczynić się do (preferowane 2 lub najlepiej 3 obszary) aspekty: zmniejszania emisji zanieczyszczeń, zmniejszania energochłonności, zmniejszania zużycia wody, wykorzystania materiałów (odpadów) pochodzących z recyclingu, wykorzystania odnawialnych źródeł energii
f)        Inwestycja jest zlokalizowana terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

DOTACJA WARUNKOWA W ROBOTYZACJI
Dotacja jest wypłacana w ramach tzw. dotacji warunkowej – czyli część dotacji może podlegać zwrotowi w zależności od poziomu zatrudnienia w ciągu 2 lat od zakończenia projektu.
Dotacja warunkowa w przypadku robotyzacji to całość dotacji w ramach tzw. regionalnej pomocy inwestycyjnej (czyli całość dotacji przeznaczonej na zakup maszyn czy urządzeń).
Warunki zwrotu dotacji warunkowej:
· 5% dotacji warunkowej ZWRACAJĄ WSZYSTKIE FIRMY, KTÓRE DZIAŁAJĄ PONIŻEJ 5 LAT (licząc od daty ogłoszenia naboru – 4 lipca kwietnia 2023)
· W przypadki firm mikro działających powyżej 5 lat
o Zwracają 25% kwoty dotacji warunkowej w sytuacji gdy spadnie im średnie zatrudnienie
o Zwracają 15% kwoty dotacji warunkowej w sytuacji gdy utrzymają średnie zatrudnienie
o Zwracają 5% kwoty dotacji warunkowej w sytuacji gdy wzrośnie średnie zatrudnienie
· W przypadki firm małych działających powyżej 5 lat
o Zwracają 30% kwoty dotacji warunkowej w sytuacji gdy spadnie im średnie zatrudnienie
o Zwracają 20% kwoty dotacji warunkowej w sytuacji gdy utrzymają średnie zatrudnienie
o Zwracają 10% kwoty dotacji warunkowej w sytuacji gdy wzrośnie średnie zatrudnienie
· W przypadki firm średnich działających powyżej 5 lat
o Zwracają 40% kwoty dotacji warunkowej w sytuacji gdy spadnie im średnie zatrudnienie
o Zwracają 30% kwoty dotacji warunkowej w sytuacji gdy utrzymają średnie zatrudnienie
o Zwracają 20% kwoty dotacji warunkowej w sytuacji gdy wzrośnie średnie zatrudnienie

Zobacz również:
Jak wybrać odpowiednią firmę konsultingową?
Niniejsza informacja została opublikowana, ponieważ w ostatnim tygodniu kilkunastu firmom...
Ile kosztuje całościowe opracowanie dokumentacji celem pozyskania dotacji na innowacje (FENG)?
Już w I kwartale uruchomione zostaną pierwsze dotacje na wdrożenie innowacji (czy to kredyt...
Dotacje do udziału w targach - składanie do 30.11.2023
Nabór na dotacje na ROBOTYZACJĘ I AUTOMATYZACJĘ w ramach programu Polska Wschodnia 2021-2027
Opublikowano harmonogram naborów w ramach programu Programu Fundusze Europejskiej dla Polski Wschodniej 2021-2027.
Pierwsze konkursy ogłoszone zostaną w maju 2023

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość - otrzymasz rzetelną informację zwrotną dotyczącą szans dotacyjnych na planowaną inwestycję.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj