Dla jakich firm jest dotacja na automatyzację i robotyzację w ramach transformacji cyfrowej. Przemysł 4.0?

Wsparcie skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw (tzw. MŚP do 250 pracowników), które zgodnie z wymogami PARP (tj. instytucja udzielająca dotacji), którzy  prowadzą działalność na terenie Polski Wschodniej obejmującej następujące województwa: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz część województwa mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy oraz 9-ciu otaczających ją powiatów).

 

Na jakie wydatki można uzyskać dotację z FEPW na automatyzację i robotyzację?

Zgodnie z wymogami dotacji na automatyzację i robotyzację z uwzględnieniem  transformacji cyfrowej oraz transformacji Przemysłu 4.0, przedsiębiorstwo produkcyjne  może otrzymać dofinansowanie do:

 • przeprowadzonego audytu procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa w wyniku którego zostaje opracowany dokument mapy drogowej zawierający diagnostykę oraz plan działań  na rzecz cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji.

 • usługi doradcze na etapie wdrażania mapy drogowej;

 • zakup środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń niezbędnych dla realizacji planowanych inwestycji zgodnych z zaakceptowaną przez PARP wytycznych w  mapie drogowej;

 • zakup wartości pozamaterialnych i prawnych wskazanych w zaakceptowanej przez PARP mapie drogowej (np. know-how, licencje, prawa majątkowe, prawa do wynalazków, znaki towarowe, wzornictwo produktowe).


Wszystkie rekomendowane koszty kwalifikowane w danym konkursie dotacyjnym ogłoszonym przez PARP lub inne instytucje oceniające wniosek zawsze są wyszczególniane na bieżąco w aktualnie obowiązujących regulaminach konkursu. 

PARP w swoim regulaminie dotacji wskazał dotychczas rekomendowane technologie, które wpisują się w działania związane z cyfryzacją, automatyzacją i robotyzacją procesów zgodnie z transformacją cyfrową:

 • Big Data oraz działania związane z analizą danych;
 • Roboty przemysłowe;
 • Przemysłowy Internet rzeczy;
 • Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
 • Cyberbezpieczeństwo;
 • Chmura obliczeniowa;
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
 • Sztuczna inteligencja;
 • Blockchain;
 • Druk addytywny (druk 3D).

 

Pozyskanie dotacji na automatyzację i robotyzację z EFPW w ramach transformacji cyfrowej. Przemysł 4.0 - KROK PO KROKU

Przedsiębiorca chcący pozyskać dofinansowanie w ramach dotacji na automatyzację i robotyzację powinien się liczyć z działaniami  opisanymi w następujących  4 krokach:

KROK NR 1 - należy rzetelnie ocenić realne możliwości wdrożenia  w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. W celach skutecznej analizy warto skupić się na takich obszarach działalności jak: produkcja, administracja oraz współpraca z klientami i dostawcami. Zaleca się także zgromadzenie jak najwięcej danych nt. problemów i pytań pochodzących od klientów i dostawców.  Wymienione obszary warto także ocenić pod kątem potencjału dla pozostałych działań o charakterze cyfryzacji.

KROK NR 2 - należy zlecić zewnętrznemu podmiotowi wykonanie audytu przedsiębiorstwa procesów produkcyjnych, usługowych i biznesowych w ramach tzw. usług doradczych. Następstwem przeprowadzonego audytu powinna być opracowana MAPA DROGOWA TRANSFORMACJI CYFROWEJ zgodna z założeniami Przemysłu 4.0 (mapa drogowa to inaczej plan działania przedsiębiorstwa wynikający z zakończonego audytu). 

KROK NR 3 - należy przygotować wniosek (składany do PARP) w oparciu o zakończony audyt procesów  i opracowaną  Mapę Drogową.

KROK NR 4 - złożony wniosek oceniać będzie Panel Ekspertów (tj. eksperci ds. automatyzacji i robotyzacji) przy udziale wykonawcy zleconego audytu.

O czym warto pamiętać przygotowując się do złożenia wniosku na pozyskanie dotacji w ramach automatyzacji i robotyzacji?

 • Przed złożeniem wniosku, celem jego omówienia, warto skonsultować się z podmiotami stricte zajmującymi się automatyzacją czy robotyzacją procesów produkcyjnych

 • Wykonawcą audytu procesów produkcyjnych oraz mapy drogowej  powinien być podmiot, który ma co najmniej kilkuletnie doświadczenie w wykonywanych usługach audytorskich oraz ma wiedzę ekspercką nt. branży swojego klienta. 

 • Opracowanie audytu procesów produkcyjnych zawierający Mapę Drogową dla Przemysłu 4.0, trwa ok. 2 miesięcy, koszt usługi może wynosić od 15 do 25 tys. PLN

 • Wszystkie zaprojektowane rozwiązania dla przedsiębiorstwa muszą być nowe lub znacząco zmodyfikowane, jednocześnie powinny być zgodne z założeniami transformacji cyfrowej oraz zgodne dla Przemysłu 4.0.

 • Koszty kwalifikowane w składanym wniosku dzielą się w części diagnostycznej na usługi doradcze, a w części wdrożeniowej są zarówno usługi doradcze  jak i zakup nowych urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo nie przewiduje się możliwości  zakupu maszyn produkcyjnych. Kwalifikowany zostanie zakup jedynie elementów „uzupełniających” do już pracujących w firmie maszyn produkcyjnych.

 • Konieczne jest, aby wykazać korzyści z wdrożenia w przedsiębiorstwie  cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Preferowane będą projekty, gdzie efekty (wyrażone we wskaźnikach) będą największe.

 • Nieosiągnięcie założonych w dotacji wskaźników efektywności może skutkować zmniejszeniem udzielonego wsparcia proporcjonalnie do niewykonanych działań w ramach, lub gdy nie jest możliwe pomniejszenie dotacji, następuje zwrot wsparcia wraz z odsetkami określonymi zgodnie z zasadami liczonymi podczas zaległości podatkowych

 

Etapy przygotowania audytu w zakresie robotyzacji i automatyzacji

Każde przedsiębiorstwo produkcyjne przed przystąpieniem do konkursu na otrzymanie dotacji powinno wykonać wstępne rozpoznanie własnej sytuacji w ujęciu produkcyjnym, administracyjnym oraz biznesowym. Tak szeroko przeprowadzona analiza powinna pozwolić podjąć przedsiębiorcy decyzję o tym czy działalność jest aktualnie gotowa na zmiany i ma potencjał dla zastosowania zmian w kierunku transformacji cyfrowej. 

Następnym etapem jest przeprowadzenie audytu procesów produkcyjnych  przedsiębiorstwa, który należy zlecić, zewnętrznemu podmiotowi posiadającego w składzie  zespół ekspertów mających doświadczenie w branży przedsiębiorstwa. Wynikiem przeprowadzonego audytu powinien być dokument o nazwie MAPA DROGOWA TRANSFORMACJI W KIERUNKU Przemysłu 4.0. Przedsiębiorca nie powinien obawiać się tego, że koszty związane z opracowaniem pełnego audytu procesów produkcyjnych wraz z mapą drogową będą stanowić jedynie inwestycję celem uzyskania dofinansowania z PARP. Niniejsze dokumenty są swoistym drogowskazem dla rozwoju działalności i nie powinny być traktowane jako kolejny etap tzw. papierologi dotacyjnej. Dokument mapy drogowej daje konkretną oraz rzetelnie opracowaną  odpowiedź w jakim zakresie, w jakim celu oraz z jakimi korzyściami ekonomicznymi spotka się przedsiębiorstwo po wdrożeniu działań z zakresu cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Idąc dalej, mapę drogową można określić jako szczegółowy harmonogram działań, określający w wyniku audytu takie procesy produkcyjne, które zostały uznane za rentowne dla przedsiębiorstwa i jednocześnie procesy te są zgodne z wytycznymi transformacji cyfrowej oraz  Przemysłu 4.0. Poprawnie przygotowana mapa drogowa, która spełniałaby wszystkie wymogi instytucji udzielającej dofinansowania (tj.  PARP) dzieli się na część diagnostyczną oraz część wdrożeniową. Niniejszy dokument powinien zawierać więc analizę oraz wnioski na podstawie zbadania mikro i makro otoczenia działalności. Wnioski powinny odnosić się zarówno do aktualnego jak i przyszły stanu działalności.

Bardziej szczegółowo opisana mapa drogowa przedstawiana jest w następującej formie:

 1. Część audytowa

Audyt przedsiębiorstwa uwzględniającą dotychczasowe zastosowanie i możliwości wdrożenia cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji w oparciu o poniższe  kryteria:

 • ogólna charakterystyka uwzględniająca opis wszystkich struktur, procesów i  zasobów przedsiębiorstwa.

 • specyfikę otoczenia zewnętrznego z uwzględnieniem popularnych kierunków rozwoju cyfryzacji istotnych dla analizowanej organizacji;

 • oferta produktowa przedsiębiorstwa;

 • struktura organizacyjna działalności wpisująca się w zdiagnozowany model biznesowy;

 • wskazanie najbardziej atrakcyjnych strategicznie obszarów produkcyjnych przedsiębiorstwa oraz pozostałych;

 • wskazanie zastosowanych metod oceny przedsiębiorstwa

 • opisanie wniosków oraz opracowanie planu dalszych działań.

 

 1. Część wdrożeniowa

Opis przedsięwzięć inwestycyjnych powinien zawierać następujące elementy:

 • Zakres inwestycji, sposoby wdrożenia, zastosowane technologie cyfrowe zgodne z kierunkiem Przemysłu 4.0

 • ocena finansowa zawierająca szanse i zagrożenia zaplanowanych działań inwestycyjnych;

 • ocena finansowa każdego przedsięwzięcia ujętego w mapie drogowej pod kątem efektywności kosztowej

 • przedstawienie planu prac wdrożeniowych zawierający:  działania i  horyzont czasowy spójny z przyporządkowanymi  wskaźnikami efektywności;

 • Wyszczególnienie źródeł finansowania i analiza w tym zakresie

 

Kluczowym działaniem opisanym w audycie powinna być analiza uwzględniająca kompleksową wiedzę o możliwościach (tj. wariantach) procesu. Przykładowe kryteria określające możliwości procesu mogą dotyczyć np. ilości zespołu pracowniczego potrzebnego do obsługi procesu; płaca pracownicza, czas i powtarzalność wykonywanego procesu. Może być stworzenie MAPY PROCESU, która ma celu pełną wizualizację (tj. opis zawierający elementy graficzne) przyczyn wykrytych problemów oraz ukazania różnych  powiązań w procesie. Najbardziej zalecanym działaniem w ustalaniu poziomu robotyzacji/automatyzacji procesu jest opracowanie takiego rozwiązania, które ma możliwie jak najmniej tych samych zautomatyzowanych mechanizmów, kolejnym etapem jest już tylko analiza opłacalności inwestycji (ROI).

 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ PRZY SKŁADANIU WNIOSKU NA ROBOTYZACJĘ I AUTOMATYZACJĘ W RAMACH POLSKI WSCHODNIEJ:

1) Działania zaplanowane do realizacji są zgodne z działaniami rekomendowanymi do wdrożenia wskazanymi w mapie drogowej

2) Projekt obejmuje zakup robota przemysłowego lub autonomicznego robota usługowego w takich procesach jak: pakowanie, magazynowanie surowców wykorzystywanych w procesie technologicznym, kontrola jakości wyprodukowanych produktów, transport wewnętrzny tj. zaopatrzenie linii produkcyjnej, odbiór produktów gotowych z produkcji

3) Robot przemysłowy definicja:  automatycznie sterowany manipulator, stacjonarny lub mobilny, który jest programowalny w trzech lub więcej osiach, przeznaczony do automatyzacji procesów przemysłowych

4) Definicja autonomiczny robot usługowy - maszyna posiadająca znaczący poziom autonomii, zdolna do działania w złożonym i dynamicznym środowisku mogącym wymagać interakcji z ludźmi, obiektami lub innymi urządzeniami. Do kategorii tej nie należy zaliczać robotów znajdujących zastosowanie w automatyzacji zasadniczych procesów przemysłowych. Autonomia dotyczy zakresu działania robota (np. poruszania się robotów mobilnych po zakładzie produkcyjnym) polegającej na sterowaniu określonymi funkcjami przez system komputerowy na podstawie danych pozyskanych z sensorów, bez konieczności bezpośredniej ingerencji człowieka

 

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość - otrzymasz rzetelną informację zwrotną dotyczącą szans dotacyjnych na planowaną inwestycję.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj