Dla jakich firm jest dotacja GOZ w programie Polska Wschodnia 2021-2027?

Wsparcie skierowane jest do firm z sektora MSP czyli zatrudniających do 250 pracowników. Ze wsparcia mogą skorzystać firmy PRODUKCYJNE oraz firmy USŁUGOWE. Z dotacji na GOZ wykluczone są firmy handlowe

Dotacja na GOZ jest dostępna w ramach środków FEPW – więc tylko firmy z Polski Wschodniej (podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz część województwa mazowieckiego) mogą się starać o dofinansowanie.

Wysokość i poziom dofinansowania:

 • Maksymalna kwota dotacji na GOZ wyniesie 3,5 mln PLN.

 • Poziom dofinansowania na GOZ dla firm mikro i małych 70%

 • Poziom dofinansowania na GOZ dla firm średnich 60%

 

Czyli aby uzyskać maksymalną kwotę dotacji na GOZ wartość projektu wyniesie:

 • Dla firm małych i mikro 5 mln PLN (3 mln / 70%)

 • Dla firm średnich 5,83 mln PLN (3,5 mln / 60%)

 

Pozyskanie dotacji GOZ w programie FEPW krok po kroku

Dotacja na GOZ składana będzie w II etapach. Pierwszy etap to usługi doradcze polegające na opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji. Drugi etap to wdrożenie opracowanego wcześniej modelu. 

W pierwszym etapie starania się o pozyskanie dotacji powinno przeprowadzić się audyt przedsiębiorstwa wykonany przez zewnętrzną firmę audytową, która oceni możliwości ekonomiczne oraz technologiczne przedsiębiorstwa i następnie zaproponuje szyte na miarę rozwiązania. Przeprowadzony audyt będzie miał na celu zwiększenie potencjału biznesowego firmy przy jednoczesnym uwzględnieniu standardów GOZ. Następnie po zakończonym audycie przedsiębiorca otrzyma opracowaną tzw. Mapę Zielonej Transformacji w wyniku której będzie mógł podjąć się realizacji opisanych w niej przedsięwzięć.

Dokładny opis przebiegu dotacji GOZ opisujemy w następujących 7 krokach:

 • 1 krok - należy rzetelnie ocenić realne możliwości wdrożenia nowych rozwiązań w ramach GOZ. W celach skutecznej analizy warto skupić się na takich obszarach działalności jak: produkcja, współpraca z klientami i dostawcami., gospodarka odpadami. Analizując szanse działalności należy pamiętać o mierzalnych wskaźnikach na bazie których będzie oceniany wniosek.

 • 2 krok - należy złożyć wniosek o dofinansowanie etapu I - wykonanie audytu i i opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji. Opracowany model biznesowy winien uwzględniać działanie firmy w oparciu o założenia GOZ (model biznesowy GOZ transformacji). Model biznesowy GOZ powinien uwzględniać takie kwestie jak: optymalizacja w łańcuchach dostaw w aspekcie GOZ; analiza w zakresie wydłużenia życia obecnego produktu bądź produktów zmodyfikowanych,  wdrożenie w życie w firmie koncecji ekoprojektowania produtków lub usług lub procesów technologicznych,  przekształcenia sposobu funkcjonowania produktu w usługę lub usługi,  tworzenie platform i modeli współdzielenia,  możliwość zastosowania w firmie symbiozy przemysłowej, możliwość wdrożenia w firmie odzysku i ponownego wykorzystanie odpadów
 • 3 krok - należy przeprowadzić audyt i opracować model biznesowy GOZ transformacji, a następnie uzyskać jego akceptację przez Ekspertów PARP (w ramach oceny merytorycznej złożonego wniosku o płatność)

 • 4 krok - opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie na etap II - wdrożenie w firmie działań wynikających z opracowanego modelu biznesowego GOZ. Wniosek powinien w sposób bezpośredni bazować na zatwierdzonym modelu GOZ transformacji. Wsparcie winno obejmować m.in.: zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych,  zakup lub zaprojektowanie nowych technologii, inwestycje np. zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn lub urządzeń,  szkolenia pracowników. Możliwe do sfinansowania koszty: koszty usług doradczych, nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane, zakup oprogramowania, zakup patentów, licencji itp., zakup robót i materiałów budowlanych, usługi szkoleniowe
 • 5 krok - złożony wniosek w tzw. II etapie oceniany będzie m.in. w ramach Panelu Ekspertów

 • 6 krok - pozytywnie rozpatrzony wniosek w II etapie oceny oznacza udzielenie dofinansowania na wdrożenie wszystkich przedsięwzięć zgodnie z przedstawionym wnioskiem. Przedsiębiorca jednocześnie nie może realizować działań wdrożeniowych przed oficjalną akceptacją instytucji oceniającej (tj. PARP). Przedsiębiorca przeznacza otrzymane środki finansowe tylko na wydatki kwalifikowalne, które wynikają z działań zaakceptowanych w składanym wniosku i tym samym są zgodne z regulaminem konkursu.

 • 7 krok - Czas na realizację działań wdrożeniowych to 18 m-cy


Jakie wydatki można sfinansować w dotacji GOZ w ramach programu FEPW?

Wszystkie rozwiązania związane z wdrożeniem innowacji w procesach, usługach czy też produktach przedsiębiorstw

Fundusze będą przeznaczone na te projekty, które będą realizowane przede wszystkim kompleksowo oraz będą zawierały takie wydatki na działania jak:

 • usługi doradcze na etapie wdrażania modelu biznesowego transformacji GOZ (usługi nie mogą dotyczyć działalności operacyjnej);
 • zakup środków trwałych (nie mogą być to jednak nieruchomości) oraz zakup wartości pozamaterialnych i prawnych, np.: nowe technologie, know-how, licencje (prawa do wynalazków, znaki towarowe);
 • przeszkolenie personelu
 • procesy produkcyjne zawierające minimalizację zużycia surowców i ilości wytwarzanych odpadów;
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii (np. systemy solarne);
 • wykazanie większej efektywności energetycznej w realizowanych procesach produkcyjnych oraz w zużywaniu energii generowanej w budynkach;
 • zastosowanie biomasy drzewnej (np. przy produkcji papieru w branży celulozowo-papierniczej);
 • wykazanie zwiększania wydajności procesów produkcji.

 

Fundusze będą przeznaczone szczególnie na te projekty, które będą inicjowały partnerstwo biznesowe oparte na symbiozie gospodarczej (np. świadome zarządzanie łańcuchem dostaw). Wszystkie rekomendowane koszty kwalifikowane w niniejszym konkursie dotacyjnym są wyszczególniane w aktualnie obowiązującym regulaminie konkursu.

 

Co powinien zawierać audyt GOZ?

Przedsiębiorstwo produkcyjne chcąc wdrożyć możliwie najbardziej efektywnie rozwiązania zgodne z koncepcją GOZ powinno uwzględnić inwestycję przeznaczoną na przeprowadzenie audytu działalności. Niniejszy audyt wskazany jest do przeprowadzenia nie tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo odczuwa potrzebę zmiany (np. w wyniku malejących przychodów, rosnącej konkurencji) ale także wtedy gdy chce się przygotować na nieuniknioną konkurencję i tym samym działać zapobiegawczo.

Specyfika przedsiębiorstw produkcyjnych jest bardzo złożona, takie organizacje posiadają wyzwanie dotyczące nie tylko jakości oferowanych usług ale i jakości swoich produktów. Przedsiębiorstwo produkcyjne zaopatrzone jest w różne systemy, urządzenia i maszyny w swoim zakładzie, nie jest więc łatwo ocenić aktualne zapotrzebowanie oraz przeprowadzić rozeznanie rynku przy jednocześnie bardzo dynamicznie rozwijającej się technologii. Odpowiedzią na te wyzwania jest właśnie audyt przedsiębiorstwa, którego efektem jest rzetelnie opracowany dokument zawierający diagnozę stanu obecnego przedsiębiorstwa oraz jego potencjału.


Standardowo każdy audyt przedsiębiorstwa obejmuje analizę następujących obszarów:

 • oferta produktowa pod kątem stanu bieżącego oraz zapotrzebowanie na nowe projekty zgodne z kryteriami GOZ;
 • funkcjonujący model biznesowy;
 • zastosowane dotychczas technologie;
 • struktura organizacyjna, schematy i procedury;
 • obowiązujący content marketingowy;
 • otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa, w tym: trendy rynkowe, konkurencja, grupa docelowa.


Kluczowym działaniem w przeprowadzeniu analizy badanych obszarów jest poznanie wszystkich zasobów audytowanej organizacji (np.: HR, marketing, zarządzanie, produkcja, itp.). Wynikiem przeprowadzonej analizy jest z kolei szczegółowy plan działania określany inaczej jako strategia działania. Strategia jest oparta na wnioskach podsumowujących szereg analiz wynikających z zakończonego audytu. Ponadto, każda strategia powinna zawierać rekomendacje i zalecenia wskazując jednocześnie te obszary przedsiębiorstwa, które wymagają poprawy, całkowitych zmian lub nawet rezygnacji jeżeli dotychczasowe rozwiązania nie miałyby szans na dalszą rozbudowę.


Zasadniczymi elementami strategii są:

 • charakterystyka produkcji, technologii, struktury organizacyjnej oraz contentu marketingowego przedsiębiorstwa;
 • charakterystyka otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa w zakresie trendów rynkowych, konkurencji, a także grupy docelowej;
 • ocena poziomu zastosowania w ujęciu biznesowym oraz produktowym wzornictwa przemysłowego oraz potencjału w tym zakresie;
 • rekomendacje zawierające szczegółowy opis dalszych działań.

 

Przygotowując się do spełnienia warunków audytu w ramach wytycznych dotacji GOZ, należy mieć na uwadze, że planem działania pop przeprowadzonym audycie jest tzw. Mapa Zielonej Transformacji. Eksperci podczas przygotowania niniejszej strategii często korzystają z popularnej biznesowo analizy SWOT (np. w przypadku charakterystyki otoczenia) oraz stosują zasadę ,,od ogółu do szczegółu’’ w myśl której najpierw określa się ogólne dane co do zapotrzebowania i kierunków rozwoju organizacji, a kończąc na bardziej szczegółowym omówieniu głównych wytycznych.


Efektem końcowym przygotowanego modelu biznesowego transformacji GOZ powinien być docelowo drogowskaz umożliwiający stworzenie realnych warunków dla:

 • zastosowania innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań w audytowanych produktach, procesach oraz usługach;
 • zbudowania warunków sprzyjających stosowaniu trwałych działań o charakterze ekologicznym.

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość - otrzymasz rzetelną informację zwrotną dotyczącą szans dotacyjnych na planowaną inwestycję.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj