Dla jakich firm jest dotacja na wzornictwo przemysłowe w ramach FEPW?

Wsparcie skierowane jest do firm z sektora MSP czyli zatrudniających do 250 pracowników. Ze względu na specyfikę (wzornictwo) ze wsparcia mogą skorzystać firmy PRODUKCYJNE oraz firmy USŁUGOWE. Z dotacji na wzornictwo wykluczone są firmy, które chcą wsparcie przeznaczyć na rozwój stricte działalności handlowej.

Ponieważ dotacja na design jest dostępna w ramach środków FEPW – więc tylko firmy z Polski Wschodniej (podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz część województwa mazowieckiego) mogą się starać o dofinansowanie.

Wysokość i poziom dofinansowania na wzornictwo przemysłowe

 • Maksymalna kwota dotacji wyniesie 3 mln PLN.

 • Poziom dofinansowania na design dla firm mikro i małych 70%

 • Poziom dofinansowania na design dla firm średnich 60%


Czyli aby uzyskać maksymalną kwotę wartość projektu wyniesie:

 • Dla firm małych i mikro 4,285 mln PLN (3 mln / 70%)

 • Dla firm średnich 5 mln PLN (3 mln / 60%)


Jakie wydatki można uzyskać dotację w ramach dofinansowania na wzornictwo przemysłowe?

 • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia nowych produktów (np. wycinarki, frezarki, tokarki, wtryskarki, lakiernie itp.)

 • zakup form do maszyn przemysłowych (np. Formy do tworzyw sztucznych czy do produktów betonowych czy formy odlewnicze)

 • usługi projektowania produktów

 • usługi doradcze w obszarze marketingu (zaprojektowanie materiałów marketingowych np. katalogów, strategie marketingowe itp.)

 • usługi doradcze w obszarze brandingu (opracowanie marek/submarek, strategii promocji marek itp.)

 • zakup oprogramowania niezbędnego do wdrożenia nowych produktów (oprogramowanie do zarządzania produkcją, konfiguratory produktów, oprogramowanie do świadczenia usług online itp.)


Jak wygląda proces pozyskiwania dotacji na wzornictwo w ramach FEPW krok po kroku?

 1. Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej

Podstawowym punktem wyjścia jest przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie na bazie audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa. Audyty są realizowane przez wyspecjalizowanego firmy (zajmujące się projektowaniem produktów).

Audyt wskazuje w jaki sposób audytowana firma może podnieść swoją konkurencyjność poprzez wprowadzanie zmian w zakresie:

 • Wdrażania nowych produktów czy usług,

 • Zmian w zakresie marketingu/brandingu

 • Zmian w obszarze organizacji firmy

 • Zmian w zakresie procesów w firmie.

Szczegółowy opis co powinien zawierać audyt wzorniczy i strategia wzornicza jest opisany w kolejnym punkcie poniżej

 1. Złożenie wniosku

Wniosek o dofinansowanie opiera się na strategii wzorniczej. Wszystkie nowe produkty oraz wszystkie wydatki winny jednoznacznie wynikać i odnosić się do strategii wzorniczej.

Zatem jednym z zadań firmy konsultingowej jest ścisła współpraca z firmą wzorniczą realizującą audyt wzorniczy, aby wniosek o dofinansowanie był spójny ze strategią wzorniczą.

 1. Ocena wniosku i Panel Ekspertów oceniający wnioski o dofinansowanie

Kluczowym etapem oceny wniosku jest tzw. Panel Ekspertów. Panel ekspertów odbywa się online i biorą w nim udział zewnętrzni eksperci, którzy są specjalistami w obszarze:

 • Designu

 • Finansów

 • Projektów UE


Podczas Panelu ekspertów oceniane są takie aspekty jak:

 • Zdolność Wnioskodawcy do sfinansowania projektu (czy posiada środki własne bądź czy dołączył do wniosku promesę kredytową bądź umowę pożyczki)?

 • Czy nowe produkty są faktycznie innowacyjne w skali firmy? Przez innowację w skali firmy rozumieć należy, iż produkt ma posiadać nowe funkcjonalności bądź lepsze parametry użytkowe

 • Czy proces zaprojektowania nowych produktów/usług został poprawnie zaprojektowany?

 • Czy wydatki planowane do sfinansowania w ramach dotacji są niezbędne dla wdrożenia do oferty nowych produktów lub usług?

 • Czy wskaźniki odnoszące się do projektu są odpowiednio zaplanowane?

 • Czy inwestycja jest rentowna? Czyli czy przychody z nowych produktów lub usług pozwalają na uzyskanie dodatniego wskaźnika rentowności inwestycji

 

O czym warto pamiętać przygotowując się do złożenia wniosku na pozyskanie dotacji w ramach wzornictwa przemysłowego?

 • Istotne w ocenie wniosku jest doświadczenie podmiotu wykonującego zlecony audyt wzorniczy i strategię wzorniczą. Wykonawcą powinien być podmiot, który ma co najmniej kilkuletnie doświadczenie w wykonywanych usługach audytorskich

 • Koszty wykonania audytu wzorniczego oraz strategii wzorniczej mogą się wahać między 20 a 50 tys. PLN, czas realizacji obejmować może ok. 3 miesięcy. Koszt audytu jest kosztem kwalifikowanym jedynie w sytuacji uzyskania dofinansowania. Zatem wydatki na audyt wzorniczy Wnioskodawca ponosi na własne ryzyko – jeśli projekt nie przejdzie wówczas koszty te zostaną sfinansowane za środków własnych

 • Proponowane do wdrożenia nowe produkty/usługi muszą być nowe lub znacząco zmodyfikowane

 • Audyt wzorniczy, jak i sam wniosek winien uwzględniać zasadę ekoprojektowania, czyli wdrożenie tzw. polityki ,,zrównoważonych produktów’’ w nowych produktach czy usługach

 • Z jednej strony we wniosku o dofinansowanie konieczne jest poprawne opisanie tzw. wskaźników projektu, a z drugiej strony podczas rozliczania wniosku należy wykazać, iż wskaźniki są osiągnięte. Nieosiągnięcie założonych wskaźników, może (najbardziej pesymistycznym scenariuszu) skutkować zmniejszeniem dofinansowania. Stąd istotne jest, aby wskaźniki były wykonalne i możliwe do osiągniecia nawet w sytuacji wystąpienia pesymistycznych scenariuszy.

 

Czemu służy audyt wzorniczy i co powinien zawierać?

Przedsiębiorstwo chcąc wzmocnić swoją konkurencyjność w zakresie oferty produktowej, powinno uwzględnić inwestycję przeznaczoną na przeprowadzenie audytu wzorniczego. Niniejszy audyt wzorniczy powinno się przeprowadzać nie tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo odczuwa potrzebę zmiany (np. w wyniku malejących przychodów, rosnącej konkurencji) ale także wtedy gdy chce się przygotować na nieuniknioną konkurencję i tym samym działać zapobiegawczo. Specyfika przedsiębiorstw produkcyjnych jest bardzo złożona, takie organizacje posiadają wyzwanie dotyczące nie tylko jakości oferowanych usług ale i jakości swoich produktów. Przedsiębiorstwo produkcyjne zaopatrzone jest w różne systemy, urządzenia i maszyny w zakładzie produkcji, nie jest więc łatwo ocenić aktualne zapotrzebowanie oraz przeprowadzić rozeznanie rynku przy bardzo dynamicznie rozwijającej się technologii. Odpowiedzią na te wyzwania jest właśnie audyt wzorniczy, którego efektem jest dokument przedstawiający wnioski, rekomendacje oraz dalszy plan działania dla działalności. Niniejszy dokument opisujący w sposób szczegółowy plan działania nazywany jest strategią wzorniczą lub strategią wzornictwa przemysłowego.

Wspomniany audyt wzorniczy oraz strategia wzornicza to także niezbędne dokumenty dla konkursów organizowanych przez PARP w ramach dotacji na wzornictwo przemysłowe.

Kluczowym działaniem w przeprowadzeniu audytu wzorniczego jest poznanie wszystkich zasobów przedsiębiorstwa (HR, marketing, zarządzanie, produkcja, itp.) celem poddania ich pod szczegółową analizę z uwzględnieniem kryteriów przyjętych w dziedzinie wzornictwa przemysłowego. W procesie oceny produkcji powinno się uwzględnić tzw. obietnicę marki oferowanego produktu, tj. uzyskanie odpowiedzi odnośnie tego czym szczyci się firma i czy oferta odzwierciedla faktycznie oferowany produkt.

Poddane ocenie powinny być także takie dane o produktach jak: przeznaczenie, funkcja, estetyka, ergonomia, użyte materiały, zastosowane procesy technologiczne czy powody reklamacji dotychczasowych rozwiązań. Wszystkie działania audytowe powinien prowadzić interdyscyplinarny zespół ekspertów we współpracy z wyznaczonymi przedstawicielami przedsiębiorstwa. Reprezentanci audytowanego przedsiębiorstwa powinni odpowiadać rzetelnie na wszystkie zadane pytania, zatajone informacje o firmie będą obniżać rentowność przedsięwzięcia.

Poprawnie wykonany audyt wzorniczy powinien opierać się o następujące kryteria:

 • oferta produktowa pod kątem stan bieżącego oraz zapotrzebowanie na nowe projekty zgodne ze wzornictwem przemysłowym;
 • funkcjonujący model biznesowy;
 • zastosowane dotychczas technologie;
 • struktura organizacyjna, schematy i procedury stosowane w komunikacji;
 • obowiązujący content marketingowy;
 • otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa, w tym: trendy rynkowe, konkurencja, grupa docelowa.


Podsumowując, audyt wzorniczy stanowi rzetelnie opracowany, analityczny dokument zawierający diagnozę stanu obecnego przedsiębiorstwa oraz jego potencjału.

W momencie zakończenia audytu wzorniczego następuje etap opracowania strategii wzorniczej w ramach tego samego zaplecza kadrowego. Strategia wzornicza to przede wszystkim plan działania przedsiębiorstwa produkcyjnego oparty na wnioskach podsumowujących szereg analiz wynikających z zakończonego audytu wzorniczego. Dokument strategii wzorniczej powinien zawierać rekomendacje i zalecenia wskazując jednocześnie obszary przedsiębiorstwa wymagające poprawy, całkowitych zmian lub nawet rezygnacji, jeżeli dotychczasowe rozwiązania nie miałyby szans na dalszą rozbudowę.

Każda strategia wzornicza zawierać powinna takie elementy jak:

 • charakterystyka w zakresie produktowym, technologicznym, struktury organizacyjnej oraz contentu marketingowego przedsiębiorstwa;
 • charakterystyka otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa w zakresie trendów rynkowych, konkurencji a także grupy docelowej;
 • ocenę poziomu zastosowania w ujęciu biznesowym oraz produktowym wzornictwa przemysłowego oraz potencjału w tym zakresie;
 • rekomendacje zawierające szczegółowy opis dalszych działań.


Eksperci podczas przygotowania strategii wzorniczej, często korzystają z popularnej biznesowo analizy SWOT (np. w przypadku charakterystyki otoczenia) oraz stosują zasadę ,,od ogółu do szczegółu’’ w myśl której najpierw określa się ogólne dane co do zapotrzebowania i kierunków rozwoju organizacji, a kończąc na bardziej szczegółowym omówieniu głównych wytycznych.

Efektem końcowym przygotowanej strategii wzorniczej ma być docelowo drogowskaz do stworzenia realnych warunków dla:

 • zastosowania innowacyjnych i designerskich rozwiązań w audytowanych produktach;
 • zbudowania warunków sprzyjających stosowania trwałych procesów wzorniczych.

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość - otrzymasz rzetelną informację zwrotną dotyczącą szans dotacyjnych na planowaną inwestycję.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj