Wsparcie w zakresie robotyzacji i automatyzacji nie należy rozpatrywać jedynie w perspektywie zakupu robotów czy automatów przemysłowych. Należy to rozpatrywać znacznie szerzej - w odniesieniu do Przemysłu 4.0 i wszelkich narzędzi wspierających właśnie Przemysł 4.0. Dotacje na robotyzację skupiają się na odchodzeniu od gospodarki opartej na taniej sile roboczej, a wspierają firmy opierające konkurencyjność na wiedzy i technologii. Wsparcie dotacyjne na automatyzację ma nie tyle służyć likwidacji miejsc pracy, a na poprawie sprawności realizacji procesów w przedsiębiorstwie.

Dofinansowanie dla firm na wdrożenie rozwiązań Przemysł 4.0 będzie dostępne w ramach poniższych programów dotacyjnych:


Dotacje na automatyzację i robotyzację dla POLSKI WSCHODNIEJ (FEPW)

Wsparcie skierowane jest do firm z sektora MSP. Ze wsparcia na robotyzację mogą skorzystać firmy PRODUKCYJNE oraz niektóre firmy USŁUGOWE. Ponieważ dotacja na design jest dostępna w ramach środków FEPW – więc tylko firmy z Polski Wschodniej (podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz część województwa mazowieckiego) mogą się starać o dofinansowanie

Wysokość i poziom dofinansowania na wzornictwo przemysłowe

  • Maksymalna kwota dotacji wyniesie 3 mln PLN.

  • Poziom dofinansowania na design dla firm mikro i małych 70%

  • Poziom dofinansowania na design dla firm średnich 60%

Czytaj więcej ➡

 

Dotacje na automatyzację i robotyzację w ramach FENG

W ramach FENG wsparcie na automatyzację i robotyzację realizowane będzie w formie tzw. projektów sektorowych tj. skierowanych do danej branży (np. meblarstwo, automotive). Wsparcie skierowane będzie do firm z całej Polski, z wyłączeniem firm z Polski Wschodniej.

Natomiast dofinansowanie do robotyzacji i automatyzacji w ramach FENG uruchomione zostanie dopiero w 2024 roku.


W ostatnich latach
można zauważyć znacznie nasilające się trendy technologiczne w sektorze przemysłowym, gdzie prace fizyczne wykonywane przez ludzi, są coraz częściej zastępowane maszynami. Za bezpośrednią przyczynę intensywnego wzrostu transformacji przemysłowej, uznaje się malejący stosunek liczby pracowników do rosnących potrzeb zakładów pracy. Robotyzacja i automatyzacja przemysłu rozwiązuje ten problem w dzisiejszych zakładach pracy. Zastosowana automatyzacja zmienia sposób działania dotychczasowego procesu (np. prace manualne wykonywane przez człowieka w określonym schemacie zostają zamienione na samoczynnie działający proces wykonywany przez maszynę), a robotyzacja zastępuje wykonywaną czynność maszyną

Najczęstszymi, pożądanymi efektami w wyniku zastosowania automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych są: krótszy czas produkcji, mniejsze koszty utrzymania produkcji, zastosowanie maszyn w miejscach gdzie występują niedobory kadrowe. 

W Polsce odnotowuje się stosunkowo niski poziom cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji  gospodarki w odniesieniu do średniej światowej. Inwestycje podjęte na rzecz wdrażania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwie, zwracają się w różnym czasie, ponieważ są zależnie od mikro i makro czynników takiej organizacji. Do takich czynników należą: rodzaj produkcji, ceny używanych w produkcji komponentów, liczba odbiorców na rynkach zbytu. Podejście przedsiębiorcy do inwestycji ma kluczowe znaczenie w określeniu opłacalności przedsięwzięcia. Doprecyzowując, można oszacować zapotrzebowanie finansowe na przedsięwzięcia w ogromnej skali, przekraczającej możliwości działalności, ale można też np. zautomatyzować jeden, ale istotny obszar produkcji, który mógłby znacznie zwiększyć zyski w przyszłych latach. Przykładowo, szacuje się, że  zakup robota w dużym procesie produkcyjnym może mieścić się średnio w kosztach ok. 100 tys. euro. Przy zakupie robota należy jeszcze uwzględnić koszty dostosowania jego pracy do istniejących procesów działania linii produkcyjnych (np. zainstalowanie dodatkowych urządzeń wspierających pracę). Wykorzystując wskaźniki stopy zwrotu (ROI), oszacowano, że średni zwrot z dużych inwestycji na automatyzację i robotyzację w przedsiębiorstwie może nastąpić po okresie ok. 2 lat. Nie mniej jednak skupienie się na znacznie mniejszych procesach zachodzących w działalności, również może być rentowne, a okres zwrotu może być znacznie szybszy niż w przypadku dużych przedsięwzięć. Podczas dokonywania wyboru obszaru procesów, które będą automatyzowane warto też uwzględnić właściwą kolejność etapów działania na rzecz podjętych inwestycji, które także są kluczowe dla ich rentowności. Przychody te mogłyby pozwolić na dalsze finansowanie przedsięwzięć, np. o znacznie większym rozmachu. Przedsiębiorcy mający problemy finansowe w zakładach pracy powinni się liczyć z tym, że nadmierna redukcja kosztów stawiana w opozycji do inwestowania prowadzi najczęściej do zamknięcia działalności, nie do jej przetrwania, ani tym bardziej rozwoju. Celem nadrzędnym w podejmowaniu decyzji o przeznaczeniu środków na inwestycję w automatyzację i robotyzację procesów przedsiębiorstw powinna być stopa zwrotu z inwestycji w korelacji do realnych działań jakie można wdrożyć w zaplanowanych przedziałach czasowych. Ustalanie  realnych założeń w wyznaczonym horyzoncie czasowym  to podstawa planowania inwestycji. Prywatne środki jakie muszą przeznaczyć polscy przedsiębiorcy na inwestycje zgodne z cyfryzacją, automatyzacją i robotyzacją są bardzo wysokie w stosunku do realiów finansowych działalności. Duża dynamika otoczenia zmusza też przedsiębiorców do zastanowienia się czy po dokonanych inwestycjach uda im się znaleźć w przyszłości rynki zbytu, które zaakceptują ceny produktu, jednocześnie  nie przekraczając granicy rentowności zakładu pracy.  Na zaistniałe wyzwania odpowiadają różne rodzaje instrumentów wsparcia opracowane przez rząd oraz Unię Europejską, która po określeniu w danej perspektywie finansowej celów wspólnotowych realizuje je w krajach członkowskich.  W obecnej strategii finansowej, zaplanowanej na lata 2021-2027, Unia Europejska wyznaczyła jako jeden z sześciu priorytetów wsparcie przedsiębiorstw w działaniach wpisujących się w tzw. TRANSFORMACJĘ CYFROWĄ, gdzie koncepcja Przemysłu 4.0, a co za tym idzie, nakłady na automatyzację i robotyzację przedsiębiorstw również mieszczą się we wspomnianej transformacji. Transformacja cyfrowa zawiera wszelkie działania związane z zastosowaniem innowacyjnych technologii mające na celu zmiany w modelach biznesowych firmy, w tym zmiany w procesach produkcyjnych. Transformacja cyfrowa uwzględnia działania na rzecz automatyzacji i robotyzacji jako kluczowe, działania te obejmują zarówno procesy produkcyjne (nowe maszyny produkcyjne)  jak i biznesowe (np. rozwiązania IT). Należy zaznaczyć, że samo zastosowanie technologii cyfrowych zawsze podnosi wartość procesów produkcyjnych i biznesowych w przedsiębiorstwach. Należy jednak zastanowić się nad stopą zwrotu wkładu własnego (często od 15 do nawet 50%), który zawsze jest wymagany gdy korzysta się  dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.


Kiedy nie ma potrzeby inwestowania w cyfryzację, automatyzację i robotyzację?

Gdy nad wdrożeniem cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych zastanawia się mały zakład produkcyjny, zdecydowanie bardziej rozważnie należy ocenić np. koszty wdrożenia robota w korelacji z zyskami, które miałby przynieść w najbliższych latach. Należy głębiej przeanalizować czy rentowne będą koszty dostosowania dotychczasowego profilu zakładu produkcyjnego do aktualnie istniejących rozwiązań technologicznych, zwłaszcza gdy jest to zakład cechujący się niepowtarzalnymi procesami. Nie zawsze więc duże inwestycje w nowoczesne technologie będą rentowne dla małych firm. Nie mniej jednak, przeprowadzone analizy ekonomiczne w przedsiębiorstwach, które zdecydowały się zainwestować w cyfryzację, automatyzację i robotyzację procesów produkcji oraz procesów biznesowych, wielokrotnie potwierdzają opłacalność zaabsorbowanego kapitału.

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość - otrzymasz rzetelną informację zwrotną dotyczącą szans dotacyjnych na planowaną inwestycję.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj