Dofinansowania na inwestycje w GOZ (gospodarka o obiegu zamkniętym) są jednym z kluczowych kierunków w perspektywie dotacyjnej 2021-2027 r. Podkreślić należy, iż analizując programy dotacyjne wspierające inwestycje w GOZ należy znacznie szerzej postrzegać znaczenie gospodarki o obiegu zamkniętym.


Inwestycje w GOZ mogą dotyczyć m.in.:

 • używanie w procesach produkcji odnawialnej energii;
 • używanie w procesie produkcji surowców i materiałów z odzysku;
 • przedłużanie życia produktów przez odpowiednie projektowanie i użytkowanie oraz ponowne używanie produktów;
 • zwiększanie wydajności procesów produkcji;
 • minimalizacja powstawania odpadów;
 • zmniejszanie materiałochłonności produkcji;
 • ponowne wykorzystywanie odpadów;
 • ponowne wykorzystywanie komponentów.

 

Wsparcie dotacyjne w zakresie dotacji na gospodarkę o obiegu zamkniętym dostępne jest w ramach następujących programów dotacyjnych:

 

Dotacje na GOZ w ramach Polski Wschodniej

Podstawowym dokumentem koniecznym do opracowania celem starania się o dotację w ramach Polski Wschodniej na GOZ jest tzw. Mapa Zielonej Transformacji. Dokument ten stanowi audyt firmy i jej strategię w zakresie wdrażania rozwiązań w zakresie GOZ. W ramach dotacji na GOZ możliwy będzie zakup środków trwałych, modernizacja bądź wymiana instalacji technologicznych czy doradztwo związane z wdrożeniem inwestycji proekologicznych.
Czytaj więcej ➡

 

Dotacje na GOZ w ramach FENG

Dotacje w ramach FENG ukierunkowane na wspieranie inwestycji ukierunkowanych na gospodarkę o obiegu zamkniętym planowane jest na 2024 rok. Dotacje te składały się będą z komponentu analitycznego (doradztwo) oraz z komponentu inwestycyjnego.

Koncepcja GOZ (gospodarka obiegu zamkniętego, inaczej gospodarka cyrkularna) wdrażana w przedsiębiorstwach produkcyjnych to obecnie jedno z największych wyzwań gospodarczych na świecie. Dotacje z Unii Europejskiej są silnie ukierunkowane na dalszy rozwój strategicznych działań jakie zostały zdiagnozowane we wszystkich sektorach gospodarki, takim działaniem jest również rozwój modelu biznesowego oparty na koncepcji GOZ. Aktualnie polscy przedsiębiorcy mogą liczyć np. na wsparcie z instytucji PARP, która na bieżąco ogłasza nowe konkursy m.in. dla sektora MŚP. Każde przedsiębiorstwo produkcyjne przed przystąpieniem do konkursu na otrzymanie dotacji GOZ powinno wykonać wstępne rozpoznanie własnej sytuacji w ujęciu produkcyjnym, administracyjnym oraz biznesowym. Tak szeroko przeprowadzona analiza powinna pozwolić podjąć przedsiębiorcy decyzję o tym czy działalność jest aktualnie gotowa na zmiany i ma potencjał dla zastosowania działań/ rozwiązań zarówno o charakterze innowacyjnym jak i ekologicznym.

 


Realizując projekt odnoszący się do gospodarki o obiegu zamkniętym należy pamiętać, iż konieczne jest uwzględnienie rozwiązań w następujących obszarach:

 • ekoprojektowanie, czyli uwzględnienie ekologii podczas kreowania produktu;
 • pozyskanie surowców, czyli stosowanie rozwiązań zapewniających innowacyjne i zrównoważone metody wykorzystania surowców mineralnych i organicznych oraz zasobów wody i gleby;
 • przetwórstwo i produkcja, czyli procesy minimalizujące wytwarzanie odpadów oraz uzdatnianie wody;
 • użytkowanie i konsumpcja, czyli metody ograniczające konsumpcję poprzez zapobieganie powstawania odpadów;
 • odpady i ścieki, czyli innowacyjne metody stosowane w recyklingu odpadów oraz w oczyszczaniu ścieków.

 

Pamiętać należy, iż projekt GOZ jest projektem technologicznym, w ramach którego konieczne będzie zdefiniowanie wskaźników rezultatu, z których następnie Wnioskodawca będzie rozliczany. Takie wskaźniki to m.in.:

 • określenie ilości powstających odpadów, zużywanych materiałów, surowców w danych przedziałach czasowych,
 • energochłonność procesów,
 • występowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) lub emisja gazów cieplarnianych,
 • zużycie wody,
 • wpływ gospodarczy mierzony m.in. wskaźnikiem PKB,
 • wdrożony model biznesu zgodnie z zasadami RESOLVE (tj. regeneruj- współdziel – optymalizuj- zapętlaj - wirtualizuj – wymieniaj).Każdy wskaźnik, który zostanie ostatecznie opracowany w ramach wymogów niniejszego audytu będzie badany w przedsięwzięciu wnioskodawcy w ramach weryfikowalnych parametrów takich jak np. normy, przepisy czy procesy opisane w publikacjach naukowych.

 

 

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość - otrzymasz rzetelną informację zwrotną dotyczącą szans dotacyjnych na planowaną inwestycję.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj