KREDYT EKOLOGICZNY jest to BEZZWROTNA DOTACJA, która jest jednak udzielana w formie umorzenia kredytu tj. dotacja spłaca kapitał udzielonego kredytu. Na dzień złożenia wniosku należy dysponować promesą bankową. Stąd firmy z niską zdolnością kredytową nie mają szans na uzyskanie dofinansowania

Dla jakich firm jest dotacja na kredyt ekologiczny w programie FENG?

O dotacje mogą się starać wszystkie firmy, niezależnie od tego czy są firmami handlowymi, usługowymi czy produkcyjnymi. O dotacje mogą się starać nie tylko firmy z sektora MSP, ale również firmy DUŻE tzw. small mid-caps i mid-caps (zatrudniające odpowiednio do 499 do 3000 pracowników).

Wymagane jest, aby inwestycja w ramach projektu  przyniosła oszczędność energii pierwotnej na poziomie min. 30%!!!!!. Oszczędność energii pierwotnej odnosić się może do całości działalności firmy, jak również do danego jej obszaru (np. proces czy produkt).

KRYTERIUM ROZSTRZYGAJĄCE O DOTACJI – ROZSTRZYGAŁ BĘDZIE WSPÓŁCZYNNIK ODNOSZĄCY SIĘ DO STOSUNKU POZIOMU OSZCZĘDNOŚCI ENERGII PIERWOTNEJ (MWh) do wysokości wydatków kwalifikowanych. Czyli innymi słowy – preferowane będą projekty, gdzie są największe oszczędności w przeliczeniu na wydatki kwalifikowane.

Pozyskanie dotacji na kredyt ekologiczny w programie FENG krok po kroku

Przedsiębiorca chcący pozyskać dofinansowanie w ramach dotacji na tzw. kredyt ekologiczny powinien liczyć się z działaniami opisanymi w następujących krokach:

 • 1 krok - należy rzetelnie ocenić realne możliwości wdrożenia nowych rozwiązań zmniejszających zużycie energii. W celach skutecznej analizy należy przeprowadzić audyt energetyczny zlecony zewnętrznym ekspertom. Wyniki audytu energetycznego powinny dostarczyć informacji nt. aktualnego stanu energetycznego przedsiębiorstwa oraz powinny zawierać rekomendacje dla możliwych działań pozwalających na znaczną redukcję energii. Zaleca się także zgromadzenie jak najwięcej danych nt. najbardziej energochłonnych obszarów działalności. Niniejsze informacje powinny być rozważane nie tylko pod kątem zmian w zakresie zmniejszenia zużycia energii ale też pod kątem zbadania zapotrzebowania na procesy przebiegające w analizowanym obszarze. Na koniec, analizując swoje szanse należy bezwzględnie pamiętać o mierzalnych wskaźnikach na bazie których będzie oceniana dotacja. Zasadniczym wskaźnikiem jest wykazanie zmniejszenia zużycia energii do co najmniej 30%.

 • 2 krok - należy przeanalizować oferty banków komercyjnych i następnie dokonać wyboru co do wartości i tym samym warunków kredytu ekologicznego. Lista banków kredytujących jest publikowana na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (tzw. BGK) w zakładce poświęconej dla MŚP gdzie widnieją informacje o inwestycjach w ramach środków Unii Europejskiej. Kredyty inwestycyjne są udzielane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rynkowymi udzielania pożyczek dla sektora MŚP.

 • 3 krok - po otrzymaniu od banku promesy potwierdzającej otrzymanie kredytu ekologicznego (czas oczekiwania to ok. 4 tygodnie), należy przygotować wniosek do BGK. Zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorem wniosku należy przygotować biznesplan jako zakres działania dla planowanych przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną.

 • 4 krok - ocena złożonego wniosku analizowana będzie przez zespół ekspertów pod kątem wykorzystania środków finansowych (tj. w ujęciu wydatków kwalifikowanych). Jeżeli ocena będzie pozytywna, następuje przyznanie przez BGK promesy potwierdzającej udzielenie tzw. premii ekologicznej. W praktyce premia ekologiczna oznacza częściowe pokrycie kosztów przeznaczonych na spłacenie rat w ramach zaciągniętego kredytu inwestycyjnego.
 • 5 krok - następuje podpisanie umowy zawarcia kredytu z bankiem prywatnym oraz następnie podpisanie umowy gwarantującej otrzymanie dofinansowania (tj. premii ekologicznej) z BGK.

 • 6 krok - następuje realizacja zaplanowanych inwestycji zwiększających efektywność energetyczną w ramach zaakceptowanych działań przedstawionych we wniosku o otrzymanie kredytu oraz premii ekologicznej.Należy mieć na uwadze specyfikę otrzymanego kredytu gdzie:

 • wypłata środków następuje w transzach;
 • przedsiębiorstwo nie może spłacać rat kredytu z własnych środków ponieważ jest zobligowany przeznaczać na nie fundusze otrzymywane na bieżąco z przyznanej premii ekologicznej (fundusze te są bezpośrednio przekazywane w formie rat na konto banku udzielającego kredytu).Jakie wydatki można sfinansować w ramach kredytu ekologicznego w programie FENG?

Zgodnie z wymogami dotacji na kredyt ekologiczny w programie FENG, przedsiębiorstwo produkcyjne może otrzymać wsparcie na zakup tylko określonych w regulaminie dotacji kosztów kwalifikowanych. Takimi wydatkami mogą być te rozwiązania, które zmniejszą energochłonność przedsiębiorstwa co najmniej o 30%.

Do wydatków kwalifikowanych można więc zaliczyć:

 • zakup usług doradczych, np. konsultacje z audytorami energetycznymi.
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • zakup nowych maszyn i urządzeń (w tym koszty transportu, montażu, uruchomienia) lub modernizacja całej infrastruktury produkcyjnej celem zmniejszenia zużycia energii w zakładzie;
 • remont budynków przedsiębiorstwa (w tym koszty zakupu materiałów budowlanych, termomodernizacja) przyczyniający się do zwiększenia energooszczędności;
 • zakup odnawialnych źródeł energii (tj. tzw. instalacje OZE), np. instalacja fotowoltaiczna, instalacja pompy ciepła;
 • modernizacja istniejących instalacji energetycznych celem zwiększenia energooszczędności.


Wszystkie rekomendowane koszty kwalifikowane w niniejszym konkursie dotacyjnym powinny być związane z rozwojem innowacji w przedsiębiorstwie.

 

O czym warto pamiętać przygotowując się do złożenia wniosku na pozyskanie dotacji w ramach kredytu ekologicznego w programie FENG?

Instytucja BGK oceniając złożony wniosek powoła tzw. Panel Ekspertów, który priorytetowo będzie zwracać uwagę na wykazanie w zrealizowanych działaniach spadku energochłonności o 30%. Spadek energochłonności opierać się musi na konkretnych wyliczeniach/pomiarach.


Należy również pamiętać o pozostałych istotnych kwestiach w ocenie dotacji:

 • Warunkiem złożenia wniosku jest dysponowanie promesą kredytową na kwotę co najmniej wartości dofinansowania. Proces wydawania promesy trwa co najmniej 4 tygodnie.
 • Bez uprzednio podpisanej umowy z komercyjnym bankiem lub otrzymania promesy potwierdzającej zdolność kredytową przedsiębiorcy oraz tym samym gotowość banku do udzielenia kredytu nie można ubiegać się do BGK o dotację w ramach kredytu ekologicznego.
 • Wszystkie wdrażane działania (tj. nowe lub znacznie zmodyfikowane produkty, procesy, usługi) muszą być związane z wykazaniem efektywności energetycznej;
 • Przed złożeniem wniosku o przyznanie promesy ekologicznej należy wykonać audyt energetyczny, który ma wykazać zasadność inwestycji.

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość - otrzymasz rzetelną informację zwrotną dotyczącą szans dotacyjnych na planowaną inwestycję.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj