Ścieżka SMART łączy w sobie kilka dotychczasowych programów dotacyjnych i umożliwia złożenie projektu składającego się z kilku modułów. Jest to dofinansowanie stanowiące novum w dotacjach, zawierające rozwiązaniach dotychczas niedostępne w ramach innych programów dotacyjnych.

 

W ramach ścieżki SMART występują moduły obligatoryjne (gdzie występowanie danego modułu jest konieczne w ramach projektu) oraz moduły fakultatywne – gdzie ich występowanie jest zależne wyłącznie od woli danej firmy.

MODUŁY OBLIGATORYJNE:

 • Moduł WDROŻENIE INNOWACJI lub

 • Moduł B+R


W ramach modułu B+R możliwe jest dofinansowanie do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych – badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

MODUŁY FAKULTATYWNE:

 • Infrastruktura B+R: tworzenie i rozbudowywanie ośrodka badawczo-rozwojowego na terenie kraju, zakup infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia prac badawczych niezbędnych dla działalności.

 • Cyfryzacja przedsiębiorstw / innowacje na poziomie co najmniej przedsiębiorstwa/: czyli wdrażanie nowych rozwiązań cyfrowych w obszarze produkcji, usług, procesów, w tym istniejącego modelu prowadzonego biznesu. Zmiany nie mogą dotyczyć powszechnie znanych technologii czy programów. Nie można więc finansować wydatków poniesionych np. na zakup programów biurowych. Przykładem wydatkowanych kosztów może być: robotyzacja produkcji, zaawansowana analityka danych, oprogramowanie optymalizujące koszty produkcji, systemy odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo.

 • ,,Zazielenienie’’ przedsiębiorstwa, inaczej tzw. zielona transformacja / innowacje na poziomie co najmniej przedsiębiorstwa/: dbałość o zrównoważony rozwój z poszanowaniem dla środowiska zgodnie z koncepcją GOZ (gospodarka obiegu zamkniętego, inaczej cyrkularna). Do wydatków zaliczyć można np.: zastosowanie ekoprojektowania podczas tworzenia nowych produktów, wyeliminowanie lub optymalizowanie szkodliwych substancji stosowanych w produkcji, recykling odpadów, zakup instalacji fotowoltaicznej, zastosowanie technologii środowiskowych.

 • Internacjonalizacja: działania związane z procesem wejścia działalności na rynek międzynarodowy, jako wydatki można uznać np.: udział w targach międzynarodowych, działania marketingowe o zasięgu międzynarodowym, usługi doradcze w zakresie zmiany modelu biznesowego z uwagi na umiędzynarodowienie oferowanych produktów lub usług.

 • Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników: wydatki na kształcenie zarówno dla kadry zarządzającej jak i niższego personelu firmy w ramach przekwalifikowania się lub zdobycia nowych kompetencji. Kształcenie powinno obejmować tylko te obszary wsparcia które zawiera ścieżka SMART.


Maksymalna kwota dofinansowania: 20 mln PLN

 

Jak w praktyce wyglądać mają projekty w ramach ścieżki SMART?

Generalnie możliwe będzie realizowanie projektów w ramach 3 wariantów:

 1. WARIANT BADAWCZY

Wariant badawczy bazuje na module B+R. W ramach tego wariantu możliwe będą do sfinansowania prace B+R (badawczo-rozwojowe) ukierunkowane na powstanie innowacyjnego produktu lub innowacyjnej technologii (wymagany poziom innowacyjności na poziomie kraju). Uzupełnieniem prac B+R mogą być wydatki związane z innymi modułami (np. zakup aparatury badawczej w ramach modułu B+R czy szkolenia dla kadry badawczej w ramach modułu kompetencje).

W ramach prac B+R dofinansowaniu podlegać będzie koszty:

 • Wynagrodzenia osób prowadzących badania

 • Usług podwykonawczych w zakresie badań (np. badania zewnętrzne)

 • Zakup materiałów i komponentów do budowy prototypów

 • Zakup surowców niezbędnych do prowadzenia prac B+R


Poziom dofinansowania: od 60 do 80% (w zależności od rodzaju prac B+R- czy są to badania przemysłowe czy prace rozwojowe). Poziom dofinansowania do prac B+R nie jest zależny od lokalizacji firmy czy projektu – dla firm z całej Polski dofinansowanie jest takie samo dla modułu B+R.


CARPATHIA CONSULTING GROUP informuje, iż nie planuje świadczyć usług doradczych dla projektów, które dotyczyły będą wyłącznie prac B+R.

 

 1. WARIANT INWESTYCYJNY

Wariant inwestycyjny bazuje na module WDROŻENIE INNOWACJI. W ramach tego wariantu możliwa będzie do sfinansowania inwestycja w środki trwałe niezbędne do wdrożenia innowacji, a także budowę nieruchomości. Co istotne na poziomie składania projektu innowacyjny produkt czy technologia mają być gotowe do wdrożenia (jeśli projekt nie zawiera modułu prac B+R).

Moduł wdrożenie innowacji można łatwo łączyć z innymi modułami fakultatywnymi.

Przykłady:

 • Cyfryzacja – w ramach modułu zakupione zostanie oprogramowanie do zarządzania produkcją, aby możliwe było sprawne zarządzania procesem produkcyjnym

 • Zazielenienie przedsiębiorstw – w ramach modułu może zostać zakupiona instalacja fotowoltaiczna, aby zakupione maszyny zasilać energią ze źródeł odnawialnych

 • Internacjonalizacja – w ramach modułu firma może sfinansować udział w targach zagranicznych, aby skutecznie wdrożyć nowy produkt na rynkach zagranicznych

 • Kompetencje - w ramach modułu firma może sfinansować szkolenia dla kadry – czy to z obsługi nowych maszyn czy to ze sprzedaży czy serwisu nowych produktów.

 

Poziom dofinansowania inwestycji:

  • 70% - firmy małe z Podkarpacia, Świętokrzyskiego i Lubelskiego

  • 60% - firmy średnie z Podkarpacia, Świętokrzyskiego i Lubelskiego oraz firmy małe z Małopolski

  • 50% - firmy średnie z Małopolski i firmy małe ze Śląska

  • 40% - firmy średnie ze Śląska


Dla firm z innych województw niż ww. CARPATHIA CONSULTING GROUP nie świadczy usług konsultingowych.

 

 1. WARIANT KOMPLEKSOWY

Wariant kompleksowy polega na łączeniu ze sobą modułu B+R z modułem Wdrożenie Innowacji w ramach jednego projektu o dofinansowanie.

Natomiast żeby taki wariant był wykonalny to prace B+R na moment składania projektu powinny być już na średnim poziomie zaawansowania. Czyli część prac firma już zrealizowała przed złożeniem projektu, a w ramach prac B+R finansuje budowę prototypu oraz badania zewnętrzne (np. zgodności elektromagnetycznej).

Po pozytywnym zakończeniu prac B+R firma może przystąpić do realizacji modułu Wdrożenie Innowacji i zakupywać maszyny konieczne do wdrożenia wyników prac badawczych.
Oczywiście ten wariant pozwala również korzystać z modułów fakultatywnych, natomiast pamiętać należy, iż im więcej modułów tym trudniej zrealizować projekt.

 

 

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość - otrzymasz rzetelną informację zwrotną dotyczącą szans dotacyjnych na planowaną inwestycję.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj