Kredyt technologiczny jest programem dotacyjnym obecnym od perspektywy finansowej 2007-2013.

Instytucją odpowiedzialną za ocenę i wdrażanie projektów w ramach kredytu technologicznego jest BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego).

 

Podstawowe informacje o kredycie technologicznym:

 • Maksymalna wartość dotacji: 50 mln PLN

 • Poziom dofinansowania inwestycji:

  • 70% - firmy małe z Podkarpacia, Świętokrzyskiego i Lubelskiego

  • 60% - firmy średnie z Podkarpacia, Świętokrzyskiego i Lubelskiego oraz firmy małe z Małopolski

  • 50% - firmy średnie z Małopolski i firmy małe ze Śląska

  • 40% - firmy średnie ze Śląska


Dla firm innych województw niż ww. CARPATHIA CONSULTING GROUP nie świadczy usług konsultingowych.  

 

Dopuszczalne wydatki w ramach projektu:

 • Zakup nieruchomości (do 10% wartości projektu)

 • Zakup maszyn (w tym maszyn używanych)

 • Zakup oprogramowania

 • Budowa hal produkcyjnych

 • Montaż i uruchomienie środków trwałych

 • Fotowoltaika (o mocy adekwatnej do mocy zakupywanych maszyn)

 

Na czym polegają dotacje na kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny polega na wspieraniu inwestycji technologicznej. Inwestycja technologiczna polega na wdrożeniu nowej, niestosowanej dotychczas technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług. Technologia oraz nowy produkt powinny być innowacyjne co najmniej w skali firmy i powinny wynikać z przeprowadzonych prac B+R.


Nowa technologia może przyjąć formę:

  • patentów
  • nieopatentowanej wiedzy technicznej

 

Kredyt technologiczny nie jest udzielany na zakup środka trwałego z którego wynika nowa technologia.

 

Co jest kluczowe dla uzyskania dofinansowania w ramach kredytu technologicznego?

 • Minimalna wymagana innowacyjność – poziom kraju. Przez innowacyjność rozmieć należy: objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim i jednocześnie nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla odbiorców produktu.

 • Ocena innowacyjności odbywać się będzie m.in. w formie Panelu Ekspertów – gdzie specjaliści branżowi (posiadający stopień naukowy – co najmniej doktorat) będą oceniali poziom innowacyjności projektu. W procesie składania wniosku nie są brane pod uwagę żadne opinie o innowacyjności czy inne dodatkowe dokumenty wskazujące na innowacyjność projektu

 • Udział wydatków na budowę hali – nielimitowany (jednakże wydatki na budowę mogą służyć wyłącznie wytworzeniu nowego, innowacyjnego produktu). Załącznikiem do wniosku jest rzut budynku ze wskazanym rozmieszczeniem planowanych do zakupu maszyn. W sytuacji, gdy budynek nie jest w całości wykorzystywany do produkcji nowego produktu wówczas ograniczane są tzw. koszty kwalifikowane projektu. Wydatkami niekwalifikowalnymi są wszelkie wydatki nie powiązane bezpośrednio z funkcją produkcyjną np. parkingi, komunikacja wewnątrz budynku, pomieszczenia biurowe czy socjalne.

 • Wypłata dofinansowania odbywa się w formie umorzenia tzw. kredytu technologicznego. W związku z obligatoryjnym warunkiem zaciągnięcia kredytu technologicznego (na co najmniej wartość dofinansowania) niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest promesa kredytowa (której koszt może wynosić od 5 do 15 tys. PLN – w zależności od banku)

 

O czym warto pamiętać starając się o dotacje w ramach kredytu technologicznego?

 • Dotacja jest wypłacana w formie umorzenia kapitału od tzw. kredytu technologicznego. Oznacza to, iż składając projekt obligatoryjne jest posiadanie promesy kredytowej, której wydanie jest poprzedzona analizą zdolności kredytowej. Zatem firmy bez zdolności kredytowej nie mają czego szukać w ramach kredytu technologicznego. Stąd przed przystąpieniem do pracy nad wnioskiem konieczne jest spotkanie z przedstawicielem banku celem przedyskutowania realnej kwoty możliwego do uzyskania kredytu (a banki zazwyczaj zanim zaczną operować kwotami pragną zapoznać się z dokumentami finansowymi – najbardziej aktualnym bilansem i rachunkiem zysków i strat)

 • W ramach dotacji możliwe jest sfinansowanie budowy hali, nawet jeśli nie dysponujemy pozwoleniem na budowę. Odbywa się to przez zawarcie tzw. warunkowej umowy o dofinansowanie projektu – warunkiem wejścia w życie takiej umowy jest przedłożenie w ciągu 6 m-cy od momentu podpisania umowy o dofinansowanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Z dotychczasowych doświadczeń w BGK wynika, iż termin ten można przedłużyć. Natomiast ze względu na przeciągające się procedury warto najpóźniej po złożeniu wniosku wystąpić o wydanie warunków zabudowy (zwłaszcza, iż nie generuje to istotnych kosztów)

 • Składając wniosek o dofinansowanie, gdzie planujemy wybudować halę konieczne jest załączeniu do wniosku rzutu hali wraz z rozmieszczeniem maszyn na planowanej do wybudowania hali. Z tego rzutu powinno wynikać, iż wielkość hali jest dostosowana do planowanych do zakupu maszyn w ramach projektu – bo jeśli maszyny zajmują 400 m2, a hala ma mieć 2400 metrów to wówczas duża część kosztów hali może zostać uznana za niekwalifikowaną – bo jest zbyt duża w stosunku do przestrzeni koniecznej dla maszyn. Oczywiście poza maszynami powierzchnia hali winna uwzględniać: wielkość nowego produktu, przestrzeń magazynową dla surowców czy komponentów, trakty komunikacyjne (np. przejazd dla wózka widłowego). Stąd niekoniecznie 100% przestrzeni na hali musza zajmować maszyny

 • W ramach kredytu technologicznego z dofinansowania wykluczone są projekty, gdzie innowacja stricte jest wynikiem zakupu nowoczesnych maszyn. Konieczne jest, aby w ramach projektu wykazać, iż nowy produkt czy nowa technologia jest wynikiem prac B+R (realizowanych przez Wnioskodawcę lub zleconych)

 • Warunkiem złożenia wniosku jest dysponowanie promesą kredytową na kwotę co najmniej wartości dofinansowania. Proces wydawania promesy trwa co najmniej 4 tygodnie.

 • Bez uprzednio podpisanej umowy z komercyjnym bankiem lub otrzymania promesy potwierdzającej zdolność kredytową przedsiębiorcy oraz tym samym gotowość banku do udzielenia kredytu nie można ubiegać się do BGK o dotację w ramach kredytu na innowacje technologiczne.

 

Pozyskanie dotacji na kredyt technologiczny krok po kroku


Przedsiębiorca chcący pozyskać dofinansowanie w ramach dotacji na tzw. kredyt technologiczny powinien liczyć się z działaniami opisanymi w następujących krokach:

 • 1 krok - należy rzetelnie ocenić realne możliwości wdrożenia nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych. W celach skutecznej analizy warto skupić się na odpowiedziach na pytania, jakie technologie znacznie ulepszą lub przyspieszą strategiczne elementy przedsiębiorstwa jakimi są np. produkcja oraz współpraca z klientami i dostawcami. Zaleca się także zgromadzenie jak najwięcej danych nt. problemów i pytań pochodzących od klientów i dostawców. Wymienione obszary warto także ocenić pod kątem potencjału dla zastosowania ekoinnowacyjnych rozwiązań. Na koniec, analizując swoje szanse należy bezwzględnie pamiętać o mierzalnych wskaźnikach na bazie których będzie oceniana dotacja

 • 2 krok - należy przeanalizować oferty banków komercyjnych i następnie dokonać wyboru co do wartości oraz warunków kredytu technologicznego. Lista banków kredytujących jest publikowana na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (tzw. BGK) w zakładce poświęconej dla MŚP gdzie widnieją informacje o inwestycjach w ramach środków Unii Europejskiej. Kredyty inwestycyjne są udzielane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rynkowymi udzielania pożyczek dla sektora MŚP.

 • 3 krok - po otrzymaniu od banku promesy potwierdzającej otrzymanie kredytu technologicznego, należy przygotować wniosek do BGK. Zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorem wniosku należy przygotować biznesplan jako zakres działania dla planowanych przedsięwzięć technologicznych. Zaplanowane inwestycje technologiczne muszą jednocześnie posiadać pozytywną opinię o innowacyjności, które mogą wydawać tylko instytucje naukowo-badawcze o zasięgu krajowym.

 • 4 krok - ocena złożonego wniosku analizowana będzie przez zespół ekspertów pod kątem wykorzystania środków finansowych (tj. w ujęciu wydatków kwalifikowanych). Jeżeli ocena będzie pozytywna, następuje przyznanie przez BGK promesy potwierdzającej udzielenie tzw. premii technologicznej. W praktyce premia technologiczna oznacza częściowe pokrycie kosztów przeznaczonych na spłacenie rat w ramach zaciągniętego kredytu inwestycyjnego.

 • 5 krok - następuje podpisanie umowy zawarcia kredytu z bankiem prywatnym oraz następnie podpisanie umowy gwarantującej otrzymanie dofinansowania (tj. premii technologicznej) z BGK.

 • 6 krok - następuje realizacja zaplanowanych inwestycji technologicznych w ramach zaakceptowanych działań przedstawionych we wniosku o otrzymanie kredytu oraz premii technologicznej.


Należy mieć na uwadze specyfikę otrzymanego kredytu gdzie:

 • wypłata środków następuje w transzach;
 • przedsiębiorstwo nie może spłacać rat kredytu z własnych środków ponieważ jest zobligowany przeznaczać na nie fundusze otrzymywane na bieżąco z przyznanej premii technologicznej (fundusze te są bezpośrednio przekazywane w formie rat na konto banku udzielającego kredytu).

 

 

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość - otrzymasz rzetelną informację zwrotną dotyczącą szans dotacyjnych na planowaną inwestycję.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj